( การตั้งบริษัท / การจัดการในฐานะกรรมการ / การจัดการในฐานะผู้ถือหุ้น / สิทธิหน้าที่และความรับผิดของกรรมการและผู้ถือหุ้น )