กรณีศึกษาวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนโครงการ ตัวอย่างที่ 1