กรณีศึกษาการกู้เงินธนาคารและปรับโครงสร้างหนี้ ตัวอย่างที่ 2